കല്ലുകൾ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ, പി. സുരേന്ദ്രൻ

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ദേശീയപുസ്തകോത്സവം 2017-ൽ മികച്ച പുസ്തകനിർമ്മിതിക്കുള്ള രണ്ടാം സമ്മാനം എച്ച്&സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി. സുരേന്ദ്രന്റെ ‘കല്ലുകൾ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന് ലഭിച്ചു.

X