ഐതിഹ്യങ്ങളും സത്യങ്ങളും – പുസ്തക പ്രകാശനം

കാരാട്ട് പ്രഭാകരൻ രചിച്ച് എച്ച് & സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഐതിഹ്യങ്ങളും സത്യങ്ങളും എന്ന പുസ്തകം ശ്രീ. ടി.എൻ. പ്രതാപൻ എം.പി. ശ്രീ. എൻ. ശങ്കുണ്ണിക്കു നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

X