പുസ്തകപ്രകാശനം: പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂമരങ്ങൾ

എച്ച്&സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂമരങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം Vice Admiral A.R. Karve AVSM, ശ്രീമതി ലിൻസി സേവ്യറിന് നൽകി നിർവഹിക്കുന്നു.

X